Wypowiedzenie umowy to inaczej rozwiązanie umowy. Najczęściej stosowanym wypowiedzeniem jest rozwiązanie umowy o pracę i musi mieć formę pisemną. Może je złożyć jedna ze stron z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę czas ten określa ustawa. Wypowiedzenie może dotyczyć również rozwiązania umowy np. najmu lokalu, rezygnacji z usług telefonii komórkowej, itp.


Jak napisać wypowiedzenie umowy


Wypowiedzenie umowy powinno zawierać datę, miejsce, adresata oraz nagłówek. W treści pisma zwracamy się z prośbą o rozwiązanie, odstąpienie od wcześniej zawartej umowy. Należy podać przyczynę decyzji, krótkie uzasadnienie oraz przyjąć okres wypowiedzenia, taki by nie stwarzał konfliktowej sytuacji. Pismo należy podpisać własnoręcznie.