Weksel jest to rodzaj papieru wartościowego, który określa sumę długu oraz termin jego spłaty. Pożyczkodawca, w przypadku niewywiązania się z zobowiązania przez pożyczkobiorcę ma prawo do odzyskania swojej własności na drodze sądowej, a w konsekwencji egzekucyjnej.


Jak napisać weksel


Weksel jest sporządzony w formie pisemnej i  powinien zawierać nazwę własną  (weksel) w dokumencie, nazwisko zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Precyzyjnie powinna być podana kwota oraz przyrzeczenie bezwarunkowego wywiązania się z zaciągniętego długu. Termin zwrotu pożyczki powinien być dokładnie określony. Weksel powinien mieć datę i miejsce wystawienia, jak i podpis osoby wystawiającej.