Porozumienie jest to swoistego rodzaju układ, wspólnota interesów w konkretnej sprawie, lub zgoda na coś. Można je osiągnąć np. w kwestii płac, czy zwolnień z pracy. Porozumienie jest jednomyślnością w danej sprawie, które zawierają strony zainteresowane aby zapobiec konfliktom. Istotą rzeczy jest znalezienie wspólnego konsensusu, czasem kompromisu prowadzącego do ugody.


Jak napisać porozumienie


Aby napisać porozumienie należy najpierw opisać istotę problemu, następnie zaproponować jakieś rozwiązania zadowalające dla wszystkich stron sporu aby następnie móc spisać wspólne ustalenia i postanowienia. Czytelność i przejrzystość zapewni wypunktowanie wszystkich postanowień porozumienia. Każdy punkt powinien zawierać dokładne wyjaśnienie, opis postanowienia. Porozumienie powinno zawierać tylko te punkty, co do których wyraziły zgodę strony zawierające układ. Podobnie jak umowy porozumienie najlepiej jest spisać ć w co najmniej dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.