Pełnomocnictwo zwane także upoważnieniem to przekazanie komuś uprawnień do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby dającej pełnomocnictwo. Najczęściej wykorzystuje się je w urzędach i na poczcie w celu odbioru dokumentów za osobę, która nie może tego sama. Również w procesach sądowych pełnomocnik może w pewnym zakresie reprezentować mocodawcę. Podstawą prawną do udzielania pełnomocnictwa są art. 95-109 Kodeksu Cywilnego.


Jak napisać pełnomocnictwo / upoważnienie


W pełnomocnictwie / upoważnieniu muszą znaleźć się takie elementy jak data i miejsce wystawienia upoważnienia, dokładne dane mocodawcy i pełnomocnika wraz z numerem i serią dowodu osobistego. Następnie należy dodać nagłówek ("Pełnomocnictwo", lub "Upoważnienie") i napisać treść pełnomocnictwa. Na samym końcu musi znaleźć się własnoręczny podpis mocodawcy. Poniżej przykładowe upoważnienie:

Warszawa, 12.12.2012

Janina Kowalska
Ul. ulicowa 21
12-345 Warszawa
Upoważnienie


Ja, Janina Kowalska, legitymująca się dowodem osobistym o numerze AAA 111111 niniejszym upoważniam mojego syna Jana Kowalskiego legitymującego się dowodem osobistym o numerze AAA 111111 do odebrania zaświadczenia o …………………….. w celu przedłożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Janina Kowalkska