Opinia to subiektywna ocena, lub pogląd autora wyrażona w formie pisemnej.
Opinia prawna to ocena problemów prawnych i propozycja jak można je rozwiązać.
Opinia o pracowniku może być elementem referencji, a w szkolnictwie, szczególnie na niższych etapach edukacyjnych formułuje się opinię aby uniknąć słowa "ocena". Dzięki temu można też posłużyć się bardziej szczegółowym i subiektywnym opisem.


Jak napisać opinię


Każda opinia powinna być przede wszystkim subiektywna. Nie oznacza to jednak, że w opinii piszemy tylko pochwały. Aby opinia była wyważona i wiarygodna dobrze jest naświetlić wszystkie strony. Podobnie jak w odwołaniu (jak napisać odwołanie) w lewym górnym rogu należy wypisać dane autora opinii, poniżej na środku należy nadać tytuł "Opinia" a następnie można przejść do opisu. Każda opinia (o pracowniku, uczniu, prawna…) powinna zawierać takie elementy jak:
  • miejsce i datę pisania opinii

  • dane osoby opiniującej

  • tytuł (Opinia)

  • przedstawienie osoby opiniowanej oraz relacji między autorem opinii i osobą opiniowaną

  • krótka charakterystyka osoby opiniowanej wraz z oceną zdolności, umiejętności, zalet i wad

  • krótka, ostateczna ocena

  • własnoręczny podpis autora

Przykładowa opinia pracownika:

Warszawa, 12 grudnia 2012


Jan Kowalski
Dyrektor działu ABC
Duża Firma
Warszawa

Opinia


Pan .......... pracował w ......... w okresie od... do......... na stanowisku ...... . W zakres obowiązków Pana .... wchodziły............. .

Dokładna obserwacja Pana ... Pozwala stwierdzić, że cechujące się on sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Ponadto dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, Pan ................ z powodzeniem pełnił powierzone mu funkcje.

Duża samodzielność w realizacji działań sprawiają, że Pan ...... Jest niemal idealnym pracownikiem, niezwykle zaangażowanym w działalność firmy i identyfikującym się z nią. Co więcej, zdolności interpersonalne Pana .................. Sprawiają, że stanowi on doskonałą wizytówkę firmy zarówno w kontaktach z klientami, jak i współpracownikami.


Z poważaniem,