Usprawiedliwienie jest to pismo, w którym następuje wytłumaczenie nieobecności w danym miejscu, w określonym czasie.


Jak napisać usprawiedliwienie


Usprawiedliwienie powinno zawierać miejscowość, datę i nagłówek. Kolejnym krokiem jest wytłumaczenie przyczyny nieobecności i prośba o zrozumienie. Można dodać informację o ewentualnych załącznikach. Na końcu umieszczamy własnoręczny podpis.

Przykładowe usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole:Usprawiedliwienie

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mojego dziecka ……………………………….………………………………………
( imię, nazwisko, klasa)
w dniu ………….......……… w godzinach …………………..……. Nieobecność spowodowana jest ……………………………………………………………...........

data                                                                        czytelny podpis rodziców (opiekunów) ucznia