Wezwanie do zapłaty jest to pisemne ponaglenie dłużnika, który nie wywiązuje się z terminu płatności wobec wierzyciela. Jeżeli dłużnik, pomimo wezwania do zapłaty, nadal nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wysyła się do niego Ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym informuje się dłużnika o skierowaniu sprawy do sądu.


Jak napisać wezwanie do zapłaty


Wezwanie do zapłaty powinno zawierać datę i miejsce sporządzenia, tytuł pisma, dane dłużnika i wierzyciela oraz kwotę płatności wraz z odsetkami wynikającymi ze zwłoki. Ponadto należy określić  datą termin i formę płatności (np. przelew bankowy z podaniem nr konta, czy płatność bezpośrednio w kasie firmy). Należy również umieścić informację o ewentualnych następstwach, których może spodziewać się dłużnik w przypadku nieuregulowania należności oraz poprzeć swoje prawa odpowiednim art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zmianami). Pismo powinno  być podpisane imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem, jeśli wysyła je osoba pełniąca funkcję w firmie.
Ostateczne wezwanie do zapłaty zawiera podobne elementy jak powyższe z zawartą informacją o skierowaniu sprawy do sądu w przypadku dalszego niewywiązywania się z należności. Wezwania należy wysyłać listem poleconym, a kopie pism przechowywać.