Ugoda jest to dwustronna umowa, która ma na celu porozumienie w zaistniałym sporze. Strony zainteresowane czynią sobie wzajemnie ustępstwa  w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, by uniknąć niepewności co do ewentualnych roszczeń mogących powstać w przyszłości. Jej celem jest uniknięcie ewentualnych kosztów sądowych. Zawarcie ugody jest równoznaczne z uznaniem roszczenia, zostaje ona potwierdzona przez organ, przed którym ją zawarto.


Jak napisać ugodę


Ugoda powinna zawierać datę, dane osób uczestniczących, na końcu podpisy oraz szczegółowy opis przedmiotu, co do którego wystąpiło roszczenie, czy spór. Ponieważ cechą umowy jest poczynienie wzajemnych ustępstw stron zainteresowanych należy je dokładnie sprecyzować, przy czym należy pamiętać, by ustępstwa były obustronne. W przypadku, gdy przedmiotem ugody jest nieruchomość winna to być forma w postaci aktu notarialnego.