Ankieta jest rozumiana najczęściej jako zbiór pytań z możliwością wyboru odpowiedzi. Jednak ankiety mogą mieć bardzo różnorodną formę, pytania mogą być otwarte, półotwarte, lub zamknięte. Często ankieta może przypominać kwestionariusz, z tym że ankieta zawsze jest anonimowa. Można rozróżnić kilka tyĻw ankiet, na przykład:

 • pocztowa

 • telefoniczna

 • panelowa

 • śdorowiskowa

 • i inne


Jak napisać ankietę


Pisząc ankietę dobrze jest zastosować się do kilku prostych reguł:
 • pytania nie powinny być zbyt skomplikowane, złożone i nie powinny sugerować żadnej odpowiedzi

 • układ pytań powinien być przejrzysty i intuicyjny

 • na samym początku ankiety (na stronie tytułowej, lub we wstępie) powinna być zawarta informacja kto przeprowadza ankietę


Dobrze napisana ankieta powinna zawierać:
 • Wstęp zawierający zarówno informacje o instytucji prowadzącej badanie, jak i tytuł ankiety i instrukcje postępowania z ankietą;

 • Część merytoryczną czyli zestaw pytań (podzielonych na działy tematyczne) i odpowiedzi - w przypadku pytań zamkniętych, lub miejsca na odpowiedzi - w przypadku pytań otwartych;

 • Metryczka pytania dotyczące respondenta (osoby wypełniającej ankietę). Część potrzebna między innymi do zestawień statystycznych. Najczęściej nie pojawia się pytanie o imię i nazwisko respondenta.


Uwagi dodatkowe:
 • We wstępie powinny być zawarte między innymi takie informacje jak: czego chcemy się dowiedzieć z ankiety i jakich informacji szukamy.

 • Pytania powinny być przemyślane i pogrupowane na przykład według schematu od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych.

 • Najlepiej jest przeprowadzić próbę na małej grupce osób przed przeprowadzeniem właściwej ankiety. Pomoże to ustlić czy struktura ankiety jest przejrzysta a pytania zrozumiałe.