Oświadczenie to zdecydowane, często pisemne przedstawienie swojego stanowisk, lub swoich przekonań. Najczęściej spotykane oświadczenia to oświadczenie o niekaralności, oświadczenie sprawcy kolizji, lub oświadczenie woli. Często też rezygnacja z usług ma formę oświadczenia.


Jak napisać oświadczenie


Oświadczenie powinno być krótkie i musi precyzyjnie opisywać stan faktyczny niezależnie od tego jaki jest to rodzaj oświadczenia. W tej formie pisemnej nie ma miejsca na kwieciste opisy i puszczanie wodzy fantazji. Oświadczenia często składają się z jednego, czy dwóch zdań, w których jest napisane kto składa oświadczenie i co oświadcza. Poniżej można znaleźć dość długie oświadczenie o spowodowaniu kolizji:


Przykładowe oświadczenie:
Oświadczam, że ja……....legitymujący się dowodem osobistym......prowadząc pojazd........ o numerze rejestracyjnym ............doprowadziłem w dniu........do kolizji (podajesz przyczynę) z pojazdem......nr rej. ........prowadzonym przez....... zamieszkałego w ................

Do kolizji doszło w...................... Posiadam prawo jazdy kat........ wydane przez ............. w ..................... Jestem ubezpieczony w .................., również w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia auto casco i posiadam polisę nr .............................

...................................
Czytelny podpis uczestników kolizji