Ewaluacja to badanie i ocena wartości i jakości danego programu (np rozwoju), działania, lub planu. Ocena wydawana jest na podstawie przyjętych (i opisanych w ewaluacji) kryteriów. Ewaluacja należy do procesu podejmowania decyzji. Przeprowadzenie ewaluacji ma często na celu dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia jakiejś istotnej decyzji.


Jak napisać ewaluację


Ewaluacja składa się z następujących części:
 • Określenie tematu ewaluacji - ustalenie co jest przedmiotem ewaluacji

 • Sformułowanie pytań kluczowych - pytania, na które ewaluacja ma udzielić odpowiedzi

 • Opis kryteriów wartościowania (oceny) i obowiązujących standardów

 • Określenie co należy poddać analizie aby uzyskać odpowiedzi na pytania ewaluacyjne

 • Ustalenie źródeł niezbędnych informacji - w przypadku ankiety: dobór próby; położenie niezbędnych dokumentów

 • Ustalenie metod pracy - wywiad, ankieta, obserwacja, analiza tekstów źródłowych itp

 • Opracowanie narzędzi badawczych - ankiety, wskazówki do wywiadów

 • Ustalenie harmonogramu ewaluacji i narzędzi monitoringu w celu sprawdzenia, czy otrzymujemy niezbędne informacje

Po napisaniu ewaluacji należy sporządzić także raport, który powinien zawierać:
 • Wstęp zawierający dane autorów raportu i date powstania raportu

 • Opis ewaluacji

 • Opis danych i metodologii ich zbierania

 • Podsumowanie

 • Wyniki

 • Wnioski

 • Zalecenie

 • Aneks zawierający narzędzia użyte do zbierania danych